หน่วยบริการและซ่อมบำรุง    
 
1.  ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน / การอบรม / การฝึกทักษะด้านคอมพิวเตอร์
2.  ควบคุมดูแล ตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร
3.  ให้คำแนะนำการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตให้กับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ของมหาวิทยาลัย
4.  ติดตั้งระบบปฏิบัติการ  โปรแกรม คอมพิวเตอร์ในเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของสำนักฯ และหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
5.  ให้บริการยืมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ซ่อมบำรุง
6.  รวบรวมข้อมูลและประเมินคุณภาพการบริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา สภาพแวดล้อมการเรียนรู้
7.  จัดทำสถิติการใช้บริการฝึกทักษะด้านคอมพิวเตอร์
8.  เข้ารับการฝึกอบรมหรือพัฒนาตนเองในหน้าที่งานตามแผนพัฒนาบุคลากร
9.  ดำเนินการจัดทำและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่
10.  รวมรวมเอกสารหลักฐานและจัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่
11.  ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบชี้แจง และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่
12.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
หน่วยบริการวิชาการและฝึกอบรม

1. วิเคราะห์หลักสูตรและฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2. จัดทดสอบทักษะมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา (Exit Exam)
3. จัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม
4. ดำเนินการจัดทำเอกสารและฝึกอบรมให้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
5. ดำเนินการให้ความรู้
6. สรุปผลการดำเนินการ
7. เข้ารับการฝึกอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากร
8. ดำเนินการจัดทำและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่
รวมถึงเอกสารการจัดทำรายงานการประกันคุณภาพ
10. ให้คำปรึกษาแนะแนวแก้ปัญหาและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
หน่วยพัฒนาเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์เผยแพร่    

1.  ให้คำปรึกษา แนะนำ และตอบปัญหาทางด้านการพัฒนาเว็บไซต์ให้กับหน่วยงานและมหาวิทยาลัย
2.  พัฒนารูปแบบ โครงสร้างเว็บไซต์ พัฒนาเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย
3.  เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ และปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นปัจจุบัน
4.  ปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์ของสำนักและมหาวิทยาลัย
5.  จัดทำเอกสาร/ป้ายประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน (สื่อสารองค์กร)
6.  บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและของสำนัก
7.  เข้ารับการฝึกอบรมหรือพัฒนาตนเองในหน้าที่งานตามแผนพัฒนาบุคลากรคณะ
8.  ดำเนินการจัดทำและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่
9.  รวมรวมเอกสารหลักฐานและจัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่
10. ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบชี้แจง และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่
11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 
หน่วยสารสนเทศ    

1.  วางแผน/รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูล/พัฒนา/ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
2.  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน/ภายนอก ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และทางโทรศัพท์ บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
3.  จัดเตรียม/ประสานงาน/ดำเนินการ/ประเมินผลการสอนของอาจารย์
4.  พัฒนาโปรแกรมของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย
5.  ดูแล/จัดทำข้อมูล/ปรับปรุงข้อมูลระบบบันทึกเวลาของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย (เครื่องสแกนลายนิ้วมือ)
6.  ดูแลรักษา – ซ่อมบำรุงเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ประจำเดือน ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
7.  เพิ่มและแก้ไขบัญชีผู้ใช้ระบบสารสนเทศ (เพิ่มผู้ใช้ ,แก้ไขปัญหาล๊อกอินค้างในระบบ , แก้ไขรหัสผ่าน)
8.  ประเมินผลการใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
9.  จัดทำ จัดเก็บ บันทึก แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
10. จัดทำข้อมูลรายบุคคลตามมาตรฐานข้อมูลอุดมศึกษา
11. จัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา (จัดเตรียมข้อมูล ,ถ่ายรูป , บันทึกการออกบัตร , พิมพ์บัตร)
12. จัดทำบัตรสมาชิกห้องสมุดสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก
13. จัดทำบัตรนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
14. จัดทำบัตรนักเรียนโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย
15. จัดทำแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
16. ดูแล ให้คำปรึกษา เตรียมข้อมูลระบบเงินเดือนบุคลากรของมหาวิทยาลัย
17. เข้ารับการฝึกอบรมหรือพัฒนาตนเองในหน้าที่งานตามแผนพัฒนาบุคลากร
18. ดำเนินการจัดทำและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่
19. รวมรวมเอกสารหลักฐานและจัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่
20. ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบชี้แจง และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่
21. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 
หน่วยเครือข่ายคอมพิวเตอร์    
 
1.  ควบคุม ตรวจสอบ และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานด้านสารบรรณ ธุรการ การเงิน แผนและงบประมาณ พัสดุ และการผลิต/เผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน
2.  ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาอินเทอร์เน็ต ของมหาวิทยาลัย
3.  ตรวจสอบ log file บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
4.  ติดตั้ง ดูแล แก้ไขปัญหา การทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย
5.  วางแผน ควบคุม การกำหนดค่า  IP  Address  ที่ใช้ในระบบเครือข่าย
6.  ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในการซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น ระบบ อินเทอร์เน็ต ,อุปกรณ์เครือข่ายและสายสัญญาณ
7.  เพิ่มจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในส่วนหน่วยงานต่าง ๆ ตามคำร้องขอ (ติดตั้งสาย UTP ภายในอาคาร)
8.  บริการเดินสาย/ซ่อมบำรุงสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ระหว่างอาคาร (ขยาย ,ซ่อมบำรุง)
9.  ควบคุม ดูแล บริหารจัดการระบบอินเทอร์เน็ตโดเมนภายในมหาวิทยาลัย (การขอพื้นที่เว็บไซต์หน่วยงานภายใน)
10. ส่งเสริมการพัฒนา จัดระบบการพัฒนา e-Learning ของมหาวิทยาลัย สำหรับอาจารย์ ตามระเบียบข้อบังคับ ฯ
11. ดูแลระบบ e-Mail ของมหาวิทยาลัย (Mail.go.th)
12. ดูแลระบบ Che QA ของมหาวิทยาลัย (ระบบประกันคุณภาพ)
13. สร้าง  Accountให้กับผู้ขอใช้อินเทอร์เน็ต  และอีเมล์
14. สำรองข้อมูลจากเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์
15. วางแผน จัดหาอุปกรณ์เครือข่าย- วางแผนงานจัดหาอุปกรณ์เครือข่าย- ดำเนินการจัดซื้อจ้าง
16. ดูแล วางแผน และป้องกันความปลอดภัยในการใช้งานคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย
17. ออกแบบโครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์
18. พัฒนาแผนผังเครือข่ายและขยายจุดเชื่อมต่อ
19. เข้ารับการฝึกอบรมหรือพัฒนาตนเองในหน้าที่งานตามแผนพัฒนาบุคลากร
20. ดำเนินการจัดทำและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่
21. รวมรวมเอกสารหลักฐานและจัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่
22. ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบชี้แจง และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่
23. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย