>>  ประวัติศูนย์คอมพิวเตอร์  <<
 
        ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีภาระกิจหลักในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารและจัดการศึกษา บริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต จัดการอบรมและพัฒนาทักษะของนักศึกษา และบุคลากรในด้านคอมพิวเตอร์ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งวางแผนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย มีการแบ่งงานเป็น 5 งาน คือ
              1. งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์
              2. งานบริการและซ่อมบำรุง
              3. งานบริการวิชาการและฝึกอบรม
              4. งานพัฒนาเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์เผยแพร่
              5. งานสารสนเทศ
       โดยเน้นหลักการทำงานเป็นทีม มีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยจิตบริการ
 
       ส่วนงานด้านคอมพิวเตอร์ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2540 ในขณะนั้นใช้ชื่อหน่วยงานว่า ศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยมีภารกิจตามประกาศของสถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. 2546  เรื่องการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ 4 ประการคือ
              1. ให้บริการอาจารย์ นักศึกษา บุคลากรของสถาบันได้ศึกษาค้นคว้า และฝึกทักษะด้านคอมพิวเตอร์
              2. ให้การสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์และนักศึกษาของสถาบัน
              3. พัฒนาหลักสูตรการอบรมและจัดอบรมคอมพิวเตอร์แก่อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรของสถาบัน และบุคลากรในท้องถิ่นตามความต้องการของท้องถิ่น
              4. ดำเนินงานอื่นๆ ตามที่สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมอบหมายให้แก่สำนักคอมพิวเตอร์
 
ปี พ.ศ. 2540
       ได้มีการปรับโครงสร้างของหน่วยงานภายในสถาบัน โดยยกฐานะเป็น สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปี พ.ศ. 2547
       ได้ปรับโครงสร้างของหน่วยงานจึงได้รวม 2 หน่วยงาน คือ สำนักวิทยบริการ และ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าด้วยกัน ภายใต้ชื่อ “สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ”

ปี พ.ศ. 2549
       ได้ย้ายสำนักงานมาอยู่ที่ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยเปิดให้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน 8 ห้อง ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ (Training Room) 1 ห้อง และห้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Self-Access Learning) 1 ห้อง
 
       นอกจากนั้นศูนย์คอมพิวเตอร์ยังเป็นหน่วยงานด้านพัฒนาและเสริมสร้างระบบเครือข่ายการสื่อสารคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ดำเนินการปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยปัจจุบันเครือข่ายหลัก(UniNet) มีความเร็วอยู่ที่ 1 Gbps ส่วนเครือข่ายสำรองมี ความเร็วอยู่ที่ 150/45 Mbps