>>  บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  <<
 
chart 59 t01 

ชื่อ

ตำแหน่ง

ติดต่อ

 

:

:

:

  

คุณวรรณศิริ  เกตรามฤทธิ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (หัวหน้างาน)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  
 chart 59 t02

ชื่อ

ตำแหน่ง

ติดต่อ

:

:

:

คุณชลธิศ  โพธิประภา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

chart 59 t04 

ชื่อ

ตำแหน่ง

ติดต่อ

:

:

คุณยุพดี  ฉิมอ่อง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 chart 59 t03

ชื่อ

ตำแหน่ง

ติดต่อ

:

:

:

คุณไพโรจน์  บุญฤทธิ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 chart 59 t05

ชื่อ

ตำแหน่ง

ติดต่อ

:

:

:

คุณสาโรช  ทับรอด

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 chart 59 t06

ชื่อ

ตำแหน่ง

ติดต่อ

:

:

:

คุณนันทวิทย์  เดชเดชะสุนันท์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 chart 59 t07

ชื่อ

ตำแหน่ง

ติดต่อ

:

:

:

คุณสมฤทัย  กลัดแก้ว

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.