โครงการอบรมปฏิบัติการ "การประยุกต์ใช้งาน office365 เพื่อการปฏิบัติงานในองค์กร"

โครงการอบรมปฏิบัติการ "การประยุกต์ใช้งาน office365 เพื่อการปฏิบัติงานในองค์กร"
 
เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการใช้งาน office365 และสามารถนำมาประยุกต์ในการปฏิบัติงานได้
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้จัดอบรมโครงการอบรมปฏิบัติการ "การประยุกต์ใช้งาน office365 เพื่อการปฏิบัติงานในองค์กร"
ซึ่งเน้นที่การปฏิบัติงานจริง โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์   ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เป็นประธานในพิธีเปิด และคุณไพโรจน์ บุญฤทธิ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในระหว่างวันที่ 12 -14 กรกฎาคม 2560
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง