รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตอนุบาลทานตะวัน ประจำปีการศึกษา 2562

รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตอนุบาลทานตะวัน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2562
-------------------------------
 
การรับสมัคร
ผู้ปกครองติดต่อขอใบสมัคร และสมัครได้ที่โรงเรียนสาธิตอนุบาลทานตะวัน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 - วันที่ 15 พฤษภาคม 2562
ในเวลาราชการเว้นวันหยุดราชการ

คุณสมบัติของเด็กที่จะเข้าเรียน
- ชั้นบริบาล อายุต้องไม่ต่่ากว่า 2 ปี ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1
- ชั้นอนุบาล๑ อายุต้องไม่ต่่ากว่า 3 ปี ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1
- ชั้นอนุบาล๒ อายุต้องไม่ต่่ากว่า 4 ปี ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1
- ชั้นอนุบาล๓ อายุต้องไม่ต่่ากว่า 5 ปี ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1

หลักฐานในการรับสมัคร
1. สูติบัตรฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ฉบับ
2. ทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง 1 ฉบับ

การรับเข้าเป็นนักเรียน
ผู้ปกครองจะต้องนำนักเรียนมามอบตัว พบครูประจำชั้นที่โรงเรียนสาธิตอนุบาลทานตะวันภายในวันที่ 1–15 พฤษภาคม 2562
และสามารถชำระเงินได้ที่งานบริหารการคลัง และทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (อาคารอำนวยการใหม่)

การปฐมนิเทศ
บิดา มารดา หรือผู้ปกครองทุกท่านต้องเข้ารับการปฐมนิเทศในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 –11.00 น. ณ ห้องประชุม 417 อาคาร 4
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเพื่อรับทราบนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน

การเปิด –ปิด ภาคเรียน
- ภาคเรียนที่ 1 เปิดเรียนวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 ปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562
- ภาคเรียนที่ 2 เปิดเรียนวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563

pdfรายละเอียด