แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ประจำปี 2561

แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ประจำปี 2561
-------------------------------
 slide275

ขอเชิญบัณฑิตผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร กรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ประจำปี 2561

เพื่อลดขั้นตอนการรายงานตัวในวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

>> กรอกแบบสอบถาม << 

** กรุณากรอกแบบสอบถามให้ครบถ้วนและตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุด