มาตรฐานการให้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาตรฐานการให้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
-------------------------------
 
- มาตรฐานการให้บริการยืมสารสนเทศ
- มาตรฐานการให้บริการคืนสารสนเทศ
- มาตรฐานการให้บริการบริการตอบคำถามช่วยการค้นหา
- มาตรฐานการให้บริการฐานข้อมูล
- มาตรฐานการให้บริการยืม วารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
- มาตรฐานการให้บริการคืน วารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
- มาตรฐานการให้บริการระบบบริการสื่อโสตทัศน์ การยืมดีวีดี, วีซีดี, วีดิโอ
- มาตรฐานการให้บริการการยืมสื่อโสตทัศน์ (ยืมออกนอกสำนักวิทยบริการ)
- มาตรฐานการให้บริการการคืนสื่อโสตทัศน์
- มาตรฐานการให้บริการระบบการขอใช้ห้องประชุมร่มฉัตร / ห้องเรียนชั้น 6 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- มาตรฐานการให้บริการระบบบริการตอบคำถามช่วยค้นคว้าหนังสือข้อมูลท้องถิ่น
- มาตรฐานการให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลท้องถิ่น
- มาตรฐานการให้บริการเข้าชมนิทรรศการข้อมูลท้องถิ่น
- มาตรฐานการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
- มาตรฐานการให้บริการแนะนำและสอนวิธีการสืบค้นฐานข้อมูล
- มาตรฐานการให้บริการตอบคำถามช่วยการค้นคว้า