รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. และ กรอ. รายเก่าเลื่อนชั้นปี (นักศึกษาชั้นปีที่ 5) ประจำปีการศึกษา 2562


กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. และ กรอ. ภาคเรียนที่ 2/2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4
-------------------------------
 
นักศึกษากู้ยืมเงินกองทุน กยศ. และ กรอ. ภาคเรียนที่ 1/2561 และประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯ ในภาคเรียนที่2/2561 ให้ดำเนินการพร้อมส่งเอกสารดังนี้


1. เอกสารที่นักศึกษาต้องส่ง (ส่งเอกสารได้ที่ห้อง กยศ. ตั้งแต่วันนี้ -18 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.)
    1.1 ให้นักศึกษายื่นแบบยืนยันคำขอกู้ยืมเงิน ภาคเรียนที่ 2/2561 ในระบบ e-Studentloan และจัดพิมพ์ จำนวน 1 ฉบับ
    1.2 สมุดบันทึกกิจกรรมจิตอาสาของภาคเรียนที่ 1/2561 ระบุกิจกรรมพร้อมรูปถ่ายกิจกรรมให้ชัดเจน ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง

2. นักศึกษายืนยันค่าเล่าเรียน (ค่าเทอม) ภาคเรียนที่ 2/2561 ผ่านระบบ e-Studentloan ได้ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2562
    พร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้ออกมาจากระบบนักศึกษาจำนวน 1 ฉบับ (www.mcru.ac.th) เพื่อนำมายื่นในวันที่นักศึกษามาติดต่อรับแบบยืนยัน

3. นักศึกษาติดต่อรับแบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ (จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

ข้อควรระวัง
1. นักศึกษาต้องดำเนินการตามระยะเวลาที่กองทุนกำหนดเพื่อรักษาสิทธิของตนเอง
2. นักศึกษาต้องตรวจสอบข้อมูลตนเองทุกครั้งก่อนทำการบันทึกข้อมูลและส่งเอกสาร