กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
-------------------------------
 

       ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารายใหม่และรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา ที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นไปตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่กองทุนกำหนด มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติตามประกาศของคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาทั้งของส่วนกลางและของมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้
                    1.1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
                    1.2. มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท/ปี
                    1.3. มีหลักฐานการทำประโยชน์ต่อสังคมในระหว่างปีการศึกษาก่อนหน้าที่จะขอกู้ยืม
                    1.4 เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษา
                    1.5 ไม่เป็นผู้ปฏิบัติงานและรับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำในหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนในลักษณะเต็มเวลา

2.กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมผู้กู้รายใหม่และผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษาจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

ทั้งนี้ผู้ขอกู้จะต้องดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดมิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการกู้ปีการศึกษา 2562 ไม่ว่ากรณีใดๆ และกำหนดการในแต่ละขั้นตอนอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของกองทุนฯ

pdfรายละเอียด

pdfใบคำขอกู้