โครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 7

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 7
“วิจัยบูรณาการศาสตร์ พัฒนาชาติก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน”
วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี