กิจกรรมการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด Library on Tour

กิจกรรมการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด Library on Tour
-------------------------------------------

 ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะจัดกิจกรรมการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด: Library on Tour สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 14–31 มกราคม พ.ศ. 2562 ซึ่งแบ่งเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบที่ 1 เวลา 10.00 - 11.00 น. และรอบที่ 2 เวลา 13.30 - 14.30 น. ณ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารห้องสมุด) เพื่อให้ความรู้ เสริมทักษะด้านการค้นคว้าทรัพยากรสารสนเทศและด้านการใช้เทคโนโลยี และแนะนำการใช้บริการต่างๆภายในห้องสมุด ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีลักษณะกิจกรรม ดังนี้

1. การรับฟังบรรยาย
1.1 กฎ ระเบียบในการใช้บริการห้องสมุด
1.2 การใช้งานระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ OPAC (การสมัครสมาชิกห้องสมุด, การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ, การยืมหนังสือต่อออนไลน์ด้วยตนเอง, การสืบค้นฐานข้อมูล)

2. การนำชมและแนะนำบริการต่างๆ ภายในห้องสมุดแต่ละชั้น
2.1 แนะนำบริการต่างๆในห้องสมุด ได้แก่ บริการยืม-คืน, บริการวารสารและหนังสือพิมพ์, บริการฐานข้อมูลออนไลน์, บริการข้อมูลท้องถิ่น, บริการสื่อโสตทัศน์, บริการห้องค้นคว้าส่วนบุคคล
2.2 แนะนำขั้นตอนการขอใช้บริการต่างๆ

จึงขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยสามารถตรวจสอบและแจ้งวันเวลาที่ประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร 032-720536 ต่อ 1600