โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการสำเร็จการศึกษา (การเขียนการเขียน resume อย่างไรให้ได้งาน )

กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
ขอเชิญ นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 และผู้สนใจ
เข้าร่วมโครงการ เตรียมความพร้อมก่อนการสำเร็จการศึกษา (การเขียนการเขียน resume อย่างไรให้ได้งาน )
ในวันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00-16.00 น.

ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง